បទសម្ភាសន៍: Roger Langridge នៅលើការរីកដុះដាល! ស្ទូឌីយោរបស់ស្ទូឌីយោរបស់ស្ទូឌីស!