រាត្រីងងឹត: ដែកមរណៈ 1 បញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលមានសំណួរគឺជា BAMF សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរឿងកំប្លែង