មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រភេទ CW សម្រាប់ស៊េរី DC នៅឆ្នាំ 2021 ដោយសារតែដែនកំណត់របស់ CovID-19