ផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីសម្រាប់រដូវកាលចុងក្រោយនិងស៊េរីវិលជុំនៅក្នុងស្នាដៃនៅ CW