បុកស្វាសូមឱ្យលោក Marvel ជាសេសជាថ្មីម្តងទៀតទោះយ៉ាងណាវានឹងត្រូវបានបន្តសម្រាប់រដូវកាលទី 2?