ខួរក្បាលដែលមានអារម្មណ៍ភូតភរ Markley: ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បានផ្កាយ