ផតឃែស្ថរបស់អ្នកដែលអ្នកចូលចិត្តរបស់អ្នកដែលបានមកដើម្បីរកផតខាស់
C គឺសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយ: ការមើលជាមុន # 287
ព័ត៌មានរបស់លោក Bob អំពីវត្ថុ !!!
101: Marvel ក៏ដូចជារឿងកំប្លែង DC កែប្រែការកែប្រែប្រពៃណីរបស់ DC