អនាគតប្រយុទ្ធវិញ …
ខួរក្បាលដែលមានអារម្មណ៍ភូតភរ Markley: ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បានផ្កាយ
101: ជាទីស្រឡាញ់ HO, ហូ!
សង្គ្រាម Infinity Rewaken Wall Wallwalker ទៅកាន់សកលលោកដ៏អស្ចារ្យ!