បទសម្ភាសន៍: Alex De Campi នៅលើ Archie របស់សេះងងឹតទល់នឹងសេះ។ មំសាសីក៏ដូចជារូបភាពមិនមានមេត្តាករុណា